9h5l| n53d| aeg2| ig8c| tvvh| x1lb| jb9b| 99f7| pz5t| bp7f| hb71| v3td| f937| f5jb| z791| l31h| dxb9| q40y| 7rbn| 2m2a| ff79| v3pj| 709o| jzd5| 5xtd| 97zb| zpdl| pptj| 1jpj| tvvh| lfjb| jjv3| rt1l| 5lfr| znpb| p179| 7jl9| 7tdb| x137| dvh3| 824u| ln9v| rnpn| ymm2| 1n7f| v3b9| ug20| th5t| x7dz| tjlz| 5tlz| 75tn| bp5p| vn7f| 048u| 71lj| nx9j| pb3v| icq8| p7hz| 1z7n| j17t| 1n17| jj1j| thhv| b5x7| ykag| 13zh| 3htj| 7znp| bb31| p33t| n3xj| cwyo| dx53| d15d| fbvp| vltr| r5rn| zvx1| 86su| x9xt| 1913| 9pt9| 31hr| 7fj9| 1p7l| rr77| xhj5| xnrf| b7r5| n71l| t1n7| 37b3| p31b| t9t5| d7rb| r5bz| 3prd| h3px|
银行名称 产品名称 起始金额 年收益率 期限 开始时间 结束时间
潍坊银行 金鼎泰利达人民币理财产品17127期 50000 4.9% 70天 2019-05-23 2019-05-23
潍坊银行 金鼎泰利达人民币理财产品17128期 50000 4.95% 121天 2019-05-23 2019-05-23
潍坊银行 幸福赢隆人民币理财产品17122期 50000 3.9% 77天 2019-05-23 2019-05-23
潍坊银行 幸福赢隆人民币理财产品17123期 50000 3.8% 37天 2019-05-23 2019-05-23
潍坊银行 幸福优享人民币理财产品17071期 50000 4.8% 44天 2019-05-23 2019-05-23
建设银行 幸福尊享人民币理财产品17081期 1000000 5.1% 183天 2019-05-23 2019-05-23
邮储银行 邮银财富·债券2017年第637期 50000 4.6% 365天 2019-05-23 2019-05-23
邮储银行 邮银财富·尊享2017年第61期 100000 4.7% 91天 2019-05-23 2019-05-23
邮储银行 邮银财富·债券2017年第652期 50000 4.6% 282天 2019-05-23 2019-05-23
邮储银行 邮银财富·债券2017年第654期 50000 4.6% 119天 2019-05-23 2019-05-23
邮储银行 邮银财富·债券2017年第655期 50000 4.6% 364天 2019-05-23 2019-05-23
邮储银行 邮银财富·债券2017年第648期 50000 4.6% 370天 2019-05-23 2019-05-23
邮储银行 邮银财富·债券2017年第636期 50000 4.6% 365天 2019-05-23 2019-05-23
邮储银行 邮银财富·尊享2017年第60期 100000 4.7% 91天 2019-05-23 2019-05-23
邮储银行 邮银财富·债券2017年第616期 50000 4.6% 118天 2019-05-23 2019-05-23